Әрәсән Правительств Хальмг Таңһчин хаалһин ясврт шишлң 8,1 сай арслң йилһҗәнә. Тиим тогтавр Әрәсән премьер-министр Дмитрий Медведев батлв, терүг зөв-йосна туск зәңгин сайтд үзҗ болхмн.

Темдглхд, дав зуур хооран орн-нутгин правительствин сүүр деер 9 җува арслңг регионмудын хоорнд хувах гиҗ келлә. Тер мөңгн эрк биш хаалһ ясллһна региональн программст олзлгдхмн. Тер дунд бәәрн һазра болн регионмудын чинртә гиигн машид гүүдг хаалһс орҗана.

Әрәсән Өмн үзгин дуңһрад цугтаһаснь хамгин икәр мөңгн – 407 сай арслң – Краснодарск крайд күртҗәнә.