Апрелин 16-д таңһчин Толһач Алексей Орлов «Опора России» гидг баһ болн дунд предпринимательствин Цугәрәсән олна организацин президент Александр Калининла болсн харһлтд мана таңһч болн эн олна организац хоорндк хәрлцәнә делгрлтин туск төрәр күүндв. Эн җил февраль сард мана таңһч болн арһлачнрин олна организац хоорнд бооцан батлгдсн билә. Харһлт таңһчин правительствин Герт болв. Алексей Орлов күндтә гиичиг бүләнәр тосад, Александр Калинин толһалҗах олна организац Әрәсәд арһлачнрла үүлдҗәх ик организацсин негнь болна гиҗ темдглв.

«Намасте!» гиҗ индь келәр тевчҗ мендлсн гиич шар шаҗнд шүтдг Әрәсәд бәәдг һурвн регионас негнь болҗах Хальмг Таңһчур кезәнәс авн ирхәр санҗ йовлав гиҗ хувалцв. Теплиц тосхҗ үүлдҗәх, туризм делгрүлҗәх арһлачнрин тускар буульмҗтаһар келәд, «энтн Хальмгин героймуд болҗана», — гиҗ келв.

Гиичин тоолврар таңһчин бизнест арһ дала. «Би тана интервью умшлав, та терүнд йосн ил болх, әмтнлә харһҗ күүндх зөвтә. Селәнә эдл-ахун кооперац – мана иргч гиҗ келвт. Мини тоолврар тана келсн үг мел чик», — гиҗ «Опора России» ниицәнә президент келв.

Харһлтын чилгчәр Алексей Маратович болн Александр Сергеевич «Бизнесин территорь- җирһлин территорь»  гидг Цугәрәсән арһлачнрин форумин пленарн сүүрин өмн таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрт ахр интервью өгв.

Мана таңһчд баһ болн дунд бизнесиг дөңнхин төлә шаңһа дөң олн халхар күцәгддгин тускар келхләрн, одахн инвестиционн бәәдл ясруллһңа советин сүүрт даалһна саң тогтах шиидвр авгдв гиҗ А.Орлов темдглв.

А.Орловин тоолврар иим керг-үүлдврмүд бизнесин элчнрт нег-негнләһән таньлдх, шин залһлда батрулх, бийиннь тускар олнд медүлх арһ өгнә, болв хамгин һоллгчнь – арһлачнрт грант, мөрә шүүҗ авхд дөңннә.

Александр Калининә тоолврар туристнр таңһчур олар ирхин төлә Элст болн Москва хоорнд авиазалһлда тогтах кергтә.

«Алексей Маратович «Опора России» гидг олна организац болн «Бизнес-Успех» гидг келн-улсин мөрә Хальмгур дуудҗ авснь хара биш. Энд теегтән дурта билгтә кесг күн бәәнә, эдн өрк-бүлнь цецгәрәд байҗхин төлә төрскн һазртан көдлхин тускар ухалҗана. Болв эн улс күцәмҗтә болхин төлә эднд күцәмҗд күрсн талдан улсас сурх арһ бәәх зөвтә»,- гиҗ гиич темдглв. Тиим арһ «Бизнес-Успех» гидг келн-улсин мөрә өгнә.

Санкцин таалд үүлдҗәх арһлачнрин тускар келхләрн олна организацин президент Хальмгт эдл-уушин производствин делгрлтин халхд күцәмҗтәһәр үүлдҗәх арһлачин үлгүр заав. Целинн района арһлачд санкц орулгдснь нам туслв, эн хаяр урһаҗ кергән делгрүлҗәнә. «Кемҗә орулгдсн цагт арһлачнр эврә седвәрән медүлҗ үүлдх зөвтә»,- гиҗ Александр Калинин товчлв.