Хальмг Таңһчд шидр туризмин долан хонг эклв. Долан хонгин туршарт олн зүсн керг-үүлдврмүд давулгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Элстд лукодром (саадгар халһна бәәрн) байрин бәәдлд секгдәд, эн керг-үүлдврмүдин түрүнкнь болв.

«Саадгар халһна ветеранмудын болн баһчудын ниицән» гидг КРОО-н болн таңһчин бичкдүдин үүдәлтин цутхлңгин седвәрәр тосхгдсн эн объект мана таңһчд саадгар халһна спорт делгрүллһнд, баһчуд дунд чик авг-бәрц батруллһнд туслх гисн күсл зүүгдсмн. Байрин керг-үүлдврт таңһчин правительствин Ахлачин дарук Боова Бадмаев, сурһуль-эрдмин министр Николай Манцаев, спортын болн баһчудын политикин министр Дорджи Шикеев, сойлын болн туризмин министрин дарук Николай Санджиев орлцв.

Шин объект байрин бәәдлд секгдснә дару залус болн күүкд улс дунд Хальмг Таңһчин сойлын министерствин Кубокин төлә саадгар халһна марһан эклв. Терүнд 20 күн орлцв.

Элст балһсна цутхлңд болхла фэшн-шоу болв. Терүнд костюмин болн пластикин театрин күүкд ке-сәәхн бүшмүд өмсҗ, «Долан хонгин сүм» гидг сойлын комплексин талвңгас Героймудын аллей тал одв. Баахн күүкд болн бичкн сәәхләс «Алдр торһн зам», «Авъяс болн өдгә цаг», «Цаһан сарин герл», «Цецгүд» («Ойратская принцесса» студь) гидг келн-улсин костюмс олна оньгт тусхав. Эдн ке-сәәхн хувц үзүлсн цагт балһсна үүдәлтин коллективс билг-эрдмәрн байрлулв. Героймудын аллейд болхла эн кемд балһсна сурһуль-эрдмин учрежденьс болн хальмг эрдмчнр олн зүсн кегдлмүдин һәәхүл бүрдәв.

Таңһчин туристическ зәңгллһнә цутхлңгин көдләчнр туризмин долан хонгин йовудт ямаран керг-үүлдврмүд болхин тускар олнд цәәлһҗ өгв, апрель сарин 21-д болн 22-т болх бамб цецгин фестивальд билет хулдв. Маңһдур «Иньгллт» гидг амрлһна паркд 15 часла Н.Пальмовин нертә Келн-улсин музейин «Бумбин орн» гидг этнохотн һурвдгч сезона үүлдврән эклхмн.