Эӊ зах уга хальмг тег. Зунын өр цәәҗ йовна. Һаза серүн аһар. Эӊдән тагчг. Нарн мандлад һарчана. Күүкд улс үкрән сааһад, дорд  үзгүр  тууҗ йовна. Малч Толһан Һәрә эзнә үкрмүд хәрүлнә. Эзнә үкрмүдиг зурһан часла Һәрә тууҗ һарһна.

Маштг нурһта, дөчтә Бурат үкрмүдән туучкад хәрҗ йовна. Бер адһҗ йовна. Эн нарн өдрлә көгшд хурх.  Бемб өдр көгшн һаһа Куука гиичд ирв. Куука һаһа Тормтд бәәнә. Бертәһән болн зурһан ачнртаһан. Герин эзн Балдра Мута байрлад хө асхн алв.

Бурат гертән ирн цә чанв. Цәәһән чанчкад, бер ээҗ һаһа хойриг цә уутн гиһәд дуудв. Цәәһин хөөн хойр эмгн күүндв.

Нарн өдрлә йисн часла эмгд Болдра Мутанд хурв. Цугтан берзтә, дотрк цаһан киилгин    зах берз деегүр цәәнә, хар атлс шиврлгтә, цаһан токугта, толһадан альчурта, чиикндән сииктә. Эдн цугтан ке хувцта.

Ширә деер ааһд җомба кеһәтә, тәрлкд чаната махн тәвәтә, бернь шил әрк тәвв, ачнь әрк  чиркд кевв. Көгшд йөрәл келв:

Ирсн мадн,

Ирүлсн герин эзн мөӊкрҗ,

Суусарн өнр болҗ,

Бәәсәрн байн болҗ,

Күүкдин сә үзҗ,

Олн әмтнә хормад багтҗ,

Оньдин дөрвн цагт

Амулӊ менд бәәтн.

Зунква гегән хәәрлҗ йовтха!

Шөрктин Өлзәт инәдтә олн юм келнә.  Нәәмнә Өлзәт җирһләсн ухалад, хойр хадм эгчдән һундлан келдм:

– Я-аа, эн хойр суух, би бер күн көдлх.

– Сиврт, эн Булһн, эзнә үкр сөөһәр хәрүлхлә, үкәрт үкрмүд тәвшгоһар сөөни дуусн көөлдүв. Эн кишвә элмр, үкәрин хаҗуд һазр дерләд унтдм.

Булһн тачкнад инәдм: – Юуһаснь әәхв?!

Көгшд  кесг җирһлин зовлӊта чигн, инәдтә чигн юм санад, сергәһәд, инәлдәд суудм. Нег шил әрк өрәлинь уучкад, ээҗнр экләд ут ду дуулдг билә. Тер дун одачн мини чикнд соӊсгдна.  Доӊһдад, седклән тәвәд, хөвдән ханад дуулҗах эӊкр ээҗнрин чирәс өмнм үзгднә. Тер дун күүнә седкл авлдг билә. Яһсн сәәхн әрүн шагшавдта мана ээҗнр! Эдн өдрин дуусн күүндәд, уудьвран һарһад, соктлгон ачнран дахулад хәрдм.

Манҗин Галина