Экдән

Дурта экдән Александра Дорджиевнад

үнн цаҺан седкләсн нерәдҗәнәв

Экәс даву орчлңд

Эңкр күн бәәхий?

Хамгин цаһан саната

Байрта-бахта күн.

 

Экин санан үрнд

Эрт кезәнә келсмн.

Мини эк тиим гиҗ

Магтҗ келх санатав.

 

Тавн зун өрктә

Талтахна әңгин

Долан цоохр нохата

Доңшуд арвна

 

Бадмин Дорҗин бүлд

ХулҺн җилин дунд

Байрта йовдл учрҗ,

Хәәртә күүкн төрҗ.

 

Эк-эцкнь күүкндән

Александра нер өгч.

Эңкрлҗ дурта үрән

Алтн хаалҺд орулҗ.

 

Орчлңд хамгин сән

Өкәр хәләцтә экм.

Өр-өвч седклтә

Оньдин әмтнд туслна.

 

Төвшүнәр келсн үгнь

Төөнрәд чееҗдм үлднә,

Төвкнүн җөөлн хәләцнь

Толян болҗ герлтнә.

Экм — СССР-ин күч-көлснә ветеран.

Мини эк – Баһ Дөрвд нутга, Цаһан-Нур отгин, тавн зун өрктә Талтахн әӊгин долан цоохр нохата Доӊшуд арвна Намсуһа Лиҗин Бадмин Дорҗин Шура (Мукаева Александра Дорджиевна). Залу седклтә эцкм Дорҗин Шардан Муукин Хөөч цуг әмдрлиннь туршарт малын ард йовад, ах хөөчәр көдләд, төрскән ноосар болн махар теткдг бәәсмн. Көдлмштән өвкнрин үлдәсн авъясан олзлдг бәәсмн. Теегт урһдг өвснә эмнллһнә болн харш чинр, мал өсклһнә нуувч меддг билә. Үнлҗ болшго дамшлтан көвүдтән заасмн. Авһнрм цуһар хошт көдлнә, эцкиннь заасар мал-аһурсан асрна.

Әмтнлә ээлтә, өр-өвч экм болхла, бичкдүдин садт хөр шаху җилин туршарт заманчар көдлдг билә. Өрүн эрт тавн часла көдлмштән одад, һуйрин эк искәһәд, бичкдүдт әмтәхн амтта хотынь кеҗ өгдг бәәсмн. Одачн әмтн «тетя Шуран» соньнар белдсн хот, амтта шар боорцгудынь санна. Йилһән сәәнәр көдлдгдән СССР-ин күч-көлснә ветерана цол зүүсмн (1гч дахуль). Эк эцк хойрм дөчн җилин туршарт олн дунд тоомсртаһар бәәһәд, тавн көвү, һурвн күүк өскәд, үрн болһндан эрдм-сурһуль өгсмн. Заясн заячин хөвәр йисн ачта, зурһан зеетә байн эмгн өвгн хойр бәәсмн. Алтн болсн үрдүдән, ачнр-зеенрән хальмгин йосар, өөрдин заӊгар уха заасмн. Ямаранчн керг-үүлдвр хамдан күцәтн, бәәсәрн байн болтн, кен ахан күндлтн гисн уха заадг билә.  Дәкәд ээҗ аав хойрм дууч, биич улс бәәсмн. Эк домбр цокхла, эцкм домбрт келн дуулдг билә. Хөөннь эн эрдмән үрдүдтән, ачнр-зеенртән дасхсмн. Мана эк «Аавин һанц чамдан» гисн ду дуулхларн нег өвәрц бадг дуулдг билә. Энүг шинҗләд, би дуудын хураӊһу авад хәләвүв, тенд тер бадг харһсн уга. Тегәд домбрч билгтә, цецн экм дуулдг бадг иим:

Эҗго теегин аӊгуд

Эргән эргәд меӊнә.

Эврән көндрсн зүркиг

Эвлҗ зогсаҗ болхш.

Санхнь, эн үгмүд дууна чинринь ил медүлҗәнә, экм эврән тогтасн чигн болх гисн ухан орв.

Ямаран чигн кергиг, күцәҗәх көдлмшиг шунмһа кевәр, седклән тәвҗ, чикәр кеһәд, орн-нутгтан тусан күргтн гисн үлгүр мини хәәртә экинм әмдрлин болн күч-көлснә хаалһас медҗ болхмн.

Экм — СССР-ин күч-көлснә ветеран.

 

 

 

 

 

Алия Басхаева, «15-ч дундын сурһулин школ» гидг МБОУ-н хальмг келнә болн литературин багш