Әрәсән пенсионн саӊгин Хальмг Таӊһчар үүлддг әӊгин барин цергллтин зәӊглсәр, экин сертификатын мөӊгиг үрнь һурвн нас күрәд уга бәәтл дошкольн сурһулин учрежденьд сурһулин туслмҗин кергт олзллһна туск түрүн эрлһ орҗ ирв. Эн эрлһ ПФР-ин Элстд үүлддг заллтд хотл балһснд бәәдг күүкд күн орулҗ өгв. Күүкд күн сертификатын мөӊгиг  «Маленькие Эйнштейны» клубд үрнәннь сурһульд олзлхар шиидв.

Пенсионн  саӊгин специалистнрин келсәр, экин сертификатын мөӊгиг үрнәннь сурһуль-эрдмд олзлҗ болхмн. Урднь эн мөӊгиг зуг үрнь һурвн нас зүүсн цагас авн олзлҗ болхмн билә. Эн җиләс авн өрк-бүл сертификатан авсна хөөн хойр сар давхла терүнә мөӊгиг үрнәннь дошкольн сурһуль-эрдмд олзлҗ чадҗана. Тиигәд ода сертификатын мөӊгәр бичкдүдин садын, тер тоод онц эзнә, бичкниг асрлһна туслмҗин һару даӊцаҗ болхмн. Болв организац иим туслмҗ күрглһнә туск шишлӊ лицензьтә болх зөвтә.

2018 җилд экин сертификатын кемҗән 453026 арслӊ тогтав. Келхд, сертификатын мөӊгиг олзллһна туск эрлһиг Әрәсән пенсионн саӊгин сайтд «Личный кабинет гражданина» гидг әӊгд (https://es.pfrf.ru) илгәҗ болҗана.