Элстд эн җил олна территорьт ясвр кех орм йилһҗ авлһна түрүн девсӊ төгсв. Январь сарин 9- с авн февралин 9 күртл сарин эргцд шишлӊ заагдсн ормд балһсна әмтн эврә дууһан өгч, эн җил эрк биш ясгдх орм шүүҗ авв.

Хотл балһсна администрацин барин цергллт зәӊглсәр, әмтн орулҗ өгсн эрлһсиг «Балһсна кец-таал ясруллһн» гидг төсвиг бәәдл-җирһлд тохралһна Олна комиссь шинҗлҗ хәләһәд, эн җил балһснд ясх ормсин то-диг тогтав. Тиигәд олн әмтнә шиидврәр эн тоод 7-ч микрорайонд Диилврин парк, «Иньгллт» гидг амрлһна парк болн Аршан поселкд «Солнечный» гидг сквер дарук суӊһврт орлцх зөв авв. Суӊһвр март сард давулгдх, терүнә ашар ясвр кегдх олн әмтн хурдг объект йилһҗ авгдх.

Түрүн девсӊгин ашар олн ду эс хоршасн объектс оньгас алдгдшго. Эдн ирх җилд давулгдх төсвд хәләгдх.