Эндр Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов Әрәсән правительствин Ахлачин дарук Ольга Голодецин һардврт болсн селвлцәнд орлцв. Селвлцән Хальмг Таӊһчин социальн халхин делгрлтин төрмүдт нерәдгдсн билә.
«Селвлцән өөдән кемҗәнд давулгдв, чинртә төрмүд терүнд хәләгдв. Әрәсән правительств Элстин искусствин колледжин ясврин көдлмш давулхиг дөӊнв. Колледжин оютнрин төлә 100 ормта общежить болн сурһулин корпуст немр бәәр тосххин, автоклубмудын төлә шишлӊ көлг хулдҗ авхин, П.Жемчуевин нертә таӊһчин больницин ясвр төгсәлһнә болн Элстд Шапшукован нертә уульнцд 825 ормта школ тосххин туст орулсн мана седвәриг орн-нутгин правительств цуг халхарнь дөӊнв»,- гиҗ «Вконтакте» гидг социальн сетьд таӊһчин Толһачин халхд зәӊглгдҗәнә.
Таӊһчин Толһачин барин цергллт темдглсәр, цуг эн социальн объектсин тосхлтын седвәр Хальмг Таӊһчин социальн халхин делгрлтин программар дөӊнгджәнә. Тер мет 2018-2019 җилмүдин государственн зурад орулгдв.
Эн селвлцәнд таӊһчин социальн-экономическ делгрлтин талдан чигн чинртә төрмүд хәләгдв. Чинртә төрмүдәр болсн селвлцәнд федеральн министерств-ведомствсин элчнр, Хальмг Таӊһчин правительствин Ахлачин дарук Боова Бадмаев орлцв.