Эндр «Ойрат-Арена» спортивн цутхлӊгин улд болсн пресс-конференцд сборн командсин спортивн белдврин региональн Цутхлӊгин директор Терек Дорджиев, Ц.Балзановин нертә боксин РСШОР-ин тренер-багш Анатолий Дженгуров болн боксар Әрәсән спортын мастер, оютнр дунд боксар нарт-делкән чемпионатын күрл мөӊгнә призер Чингиз Натыров брифинг давулв. Терүнд оютнр дунд боксар Әрәсән чемпионатд спортивн комплексин белдврин тускар күүндвр һарв. Тер мет эн чинртә марһанд мана спортсменмүд ямр кевәр белдҗәхин тускар эдн келҗ өгв. Келхд, эн марһан сентябрь сард Элстд боксар болх нарт-делкән чемпионатын өмн болҗана. Тегәд эннь спортивн комплекс иим чинртә керг-үүлдврмүд давулхд ирлцҗәхинь медүлх.

Терек Дорджиевин келсәр, иим өөдән чинртә марһас давулхин төлә шишлӊ некврмүд бәәнә. Үлгүрнь, марһан давулгдҗах кемд зарһчнр болн спортсменмүд харһх зөв уга, тегәд зарһин коллегийин болн марһана бүрдәһәчнрин төлә салу хора бәәх зөвтә. Тер мет марһана йовудт әәмшг уга бәәдл тетклһнә төр хаһлгдх зөвтә гиҗ спорткомплексин директор келв.

Олнд зәӊгллһнә эв-арһсин төлә медиа-цутхлӊ бүрдәлһнә төр бас хаһлгдҗахин тускар Т.Дорджиев онц келв. Тиигәд, нарт-делкән болн Әрәсән марһан давулгдхин кемд эн цутхлӊ конференц-залд үүлдхмн. Ода деерән шишлӊ оборудовань хулдҗ авгдсн бәәнә, удл уга терүг углҗ тәвхмн. Медиа-цутхлӊгин төлә кергтә оборудовань хулдҗ авлһнд таӊһчин спортын болн баһчудын политикин министерств спортыг дөӊнлһнә программар мөӊг йилһҗ өгв.

Чингиз Натыров Әрәсән марһанд орлцшгоһан заав. Харм төрхд, эн насарн ирлцҗәхш, дәкәд эн ода оютн биш. Таиланд орн-нутгт болсн нарт-делкән чемпионатын туск тодлврарн эн хувалцв. Тиигәд, Таиландын боксин федерацин президент FISU-н тугиг Әрәсән элчнрт өгхләрн, дарани марһан Хальмг Таӊһчд давулгдхиг келснь энүг өврүлв.

— Мана таӊһчас Әрәсән чемпионатд орлцх боксермудын нерд ода деерән батлгдад уга, болв Араш Абушинов, Богдан Шишкин болн Байр Болдырев эрк биш орлцҗ, дииләчнрин тоод орх гиҗ ицҗәнәв. Келхд, регионас чиӊһнүрин категорь болһнд неҗәд спортсмен орлцх зөвтә,- гиҗ Чингиз хувалцв.

Нертә тренер Анатолий Дженгуровин келсәр, мана спортсменмүд гертән белдҗәнә. Авъяст тохрсар Әрәсән Өмн үзгин округин, орн-нутгин цутхлӊгин болн Уралын элчнр эн марһанд сән белдвр үзүлнә гиҗ эн келв.

— Кемр бидн нарт-делкән болн Әрәсән чемпионатыг өөдән кемҗәнд давулхла, тер цагт «Ойрат-Арена» комплекст  нарт-деклән чинртә талдан спортивн марһас давулҗ болхмн»,- гиҗ Терек Дорджиев товчлв.