Хальмг Таӊһчур РФ-н Президентин медлд гражданск обществин болн күүнә зөв делгрүллһнә төрәр үүлддг Советин гешүн, «Иргнмүдин бүртклһн» гидг суӊһврин зөв харслһна коммерческ биш организацсин Ассоциацин ахлач Александр Брод көдлмшин кергәр ирв. Март сард Президентин суӊһвр болхас урд эн регионмудар йовҗ, субъектмүдин суӊһврин комиссьмүдин, йосна болн олна органмудын, зөв харслһна структурмудын элчнрлә харһҗ суӊһврт белдвр келһнә болн терүг дигтә-даратаһар давуллһна төрәр күүндҗәнә.

Эндр Хальмг Таӊһчин Олна палатд «Иргнмүдин бүртклһнә» һардач таӊһчин олна организацсин элчнрлә харһад, суӊһврт орлцлһна төрәр күүндв. Харһлтд Олна палатын Ахлач Бальджир Барыкова, Әрәсән Олна палатын гешүн Лев Мухлаев, күүнә зөв харслһна зөвтә элч Евгений Емельяненко орлцв.

Бальджир Барыкован келсәр, Әрәсән Президентин суӊһврин кем эклснә дару Олна палат эн чинртә болн дааврта кемд белдврин көдлмш эклв. Таӊһчин Олна палатын медлд иргнмүдин суӊһврин зөв харслһна көдлмшч баг бүрдәгдсн бәәнә, таӊһчин Суӊһврин комиссьлә болн коммерческ биш 20 ниицәнлә нөкцлтин бооцан батлгдв.

Темдглхәс, РФ-н суӊһврин заканд сольвр орулгдсн бәәнә. Тегәд ода Әрәсән Олна палат суӊһврин өдрлә эврә бүрткәчнрән илгәҗ чадҗана. Урднь болхла эдн зуг ямр нег политическ партин эс гиҗ нег кандидатын нерн деерәс орлцҗ чаддг билә. Ода болхла олна бүрткәчнр олна бүртклһ күцәхмн. Тегәд ода таӊһчин Олна палат суӊһврин бүрдәһәчнрлә хамдан олна бүрткәч болх улсиг йилһҗ, тедниг белдх төр тәвҗәнә гиҗ Б.Барыкова темдглв.

«Мана көдлмшч баг үүлдхдән белн. Әрәсән орн-нутгин Хүүвин депутатнрин суӊһврин кемд мана палатд «Шуд линий» үүлдсн билә, таӊһчин әмтнәс кесг сурвр орҗ ирсн билә. Тегәд эн туст маднд дамшлт бәәнә»,- гиҗ таӊһчин Олна палатын Ахлач келв.

Александр Бродин келсәр, эн Хальмгт урднь чигн ирҗ территориальн болн участксин комиссьмүдт одсн билә, политическ партьсин болн олна организацсин элчнрлә харһла. «Иргнмүдин бүртклһн» Ассоциац арвн җилин туршарт мана орн-нутгт бәәтхә, һазадын орн-нутгудт чигн бас суӊһврин йовудыг бүрткҗәнә.  Хальмг Таӊһчд дамшлтта, кергән сәәнәр меддг улс суӊһврин белдвриг болн эн дааврта кемиг давулдг улс бәәхиг эн медв.

А.Бродин тоолврар Хальмг Таӊһчд суӊһврт белдвр күцәмҗтәһәр эклв. Элстд болн таӊһчин райодт В.Путинә кандидатур дөӊнҗәх улс бичг хураҗана, политическ партьсин болн кандидатмудын, тер тоод КсенияСобчакин, штабмуд секгдв. Тиим кевәр цуг кандидатнрин болн политическ партьсин суӊһврин төлә сән таал тогтагдв.

Сурһулин учрежденьсин һарвдр, шаӊһа  көдләчнр, партьмүдин элчнр болн кандидатнр ямаран чигн үлмәһән күрглго, деерәснь дарлго күн болһнд эврә дууһан бийнь өгхд харшлт күрх зөв уга, гиҗ А.Брод темдглв. «Бидн эн халхар чаӊһ бүртклһ кехвидн. Кандидатнрин болн теднә штабин элчнрлә харһлтс бүрдәхәр зуралҗанавидн»,- гиҗ эн келв.

Харһлтын чилгчәр А.Брод «Суӊһврт олна бүртклһн» гидг дегтр Бальджир Барыковад белглв. Терүнд бүрткәчнрин, олна организацсин, экспетрмүдин зөв цәәлһҗ өггдҗәнә.Суӊһврин кемин йовудт учрдг эндү, суӊһврин комиссьлә нөкцлтин, ямр нег төриг ямр кевәр чикәр хаһлхин тускар эн дегтрт бас келгдҗәнә. Келхд, эн дегтриг таӊһчин Олна палатын сайтд умшҗ болхмн.

Олна палатын гешүн Нина Барикова эврә сүв-селвгән орулв. Тиигәд, политическ партьсин бүрткәчнр олна бүрткәчнрлә харһад, дамшлтарн хувалцсн болхла туста болхмн гиҗ эн тоолҗана. А.Брод эн седвәриг дөӊнв.

Март сард РФ-н Президентин суӊһвр болх өдрлә Элстд Әрәсән оютнр дунд боксар чемпионат болхмн. Тегәд терүнд орлцхар ирх улст дууһан өгч суӊһврт орлцхин төлә таал тогтах кергтә, цугнь дигтә-даратаһар давхиг өлна бүрткәчнр шинҗлх зөвтә. Эн болн наадк төрмүдиг хаһлһнд Олна палат, күүнә зөв харслһна элчллтин аппарат, олна организацс шунмһаһар орлцх  зөвтә гиҗ Александр Брод темдглв.