Әрәсән барин көдләчнрин Өдр угтҗ Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов «Калмыкия» зәӊгллһнә агентствд таӊһчин СМИ-н көдләчнрлә харһв.

Сән өдрин байрла болн орсн Шин җиллә йөрәһәд, Алексей Орлов «Хальмг Таӊһчин сойлын ачта көдләч» гидг өөдән ачлвриг «Хальмг үнн» газетин ах редактор Менке Конеевд, эн газетин шинҗләч Валентина Басханжиевад, «Калмыкия Сегодня» газетин ах редактор Майя Ланцыновад, «Байр» журналын редактор Валентина Бариновад, «Сельский труженик» газетин редактор Светлана Кикильдеевад болн «Алтн булг» газетин зәӊгч Раиса Эрендженовад бәрүлҗ өгв. Тер мет «Хальмг үнн» газетин әӊгин редактор Гуна Тюрбеев Хальмг Таӊһчин Күндллһнә һашгар ачлгдв.

Дарунь ахр пресс-конференц болв, таӊһчин Толһач журналистнрин сурврмудт хәрү өгв. Терүнә йовудт «Теегин зәӊг» интернет-газетин «Глава онлайн» гидг төсвин тускар бас күүндвр болв. Түрүн «шуд линий» хойрдгчас юуһарн йилһрв гиҗ Алексей Орловас сурснд теднә хоорнд ик йилһвр бәәнә гиҗ таӊһчин Толһач келв. Әмтнә соньмслт өсв, хойрдгч «шуд линийд» әмтнәс орҗ ирсн бичгүдин, эрлһсин то хойр холванд өсв. Тер мет шуд залһлдана ормсин то икдв, тегәд тиигәрән ирәд эврә сурвран өгх саната улсин то бас өсв.

«Шуд линий» давуллһн туста болҗахиг әмтн медв. Зәрм төрмүд түрүн хәләцәс бәәрн чинртә болв чигн тедниг таӊһчин Толһачин дөӊгәр хаһлҗ болхиг әмтн медв»,-  гиҗ Алексей Маратович темдглв.

Әрәсән Президент Владимир Путин бас тиим сурврт хәрү өгсн билә. «Би бас тиигҗ келнәв: Райодын болн селәдин муниципальн бүрдәцсин толһачнрин кех-күцәх көдлмш олн. Зәрм төрмүд оньгас алдгдна, тегәд тедн Президентин оньгт туссн болхла энтн муниципалитетмүдин эндү биш, әмтн үлгүрнь хаалһин ясврар чигн соньмсҗ чадҗана»,- гиҗ Алексей Орлов келәд, 2017 җил ил болсиг темдглв.

Барин көдләчнрлә болсн харһлтын йовудт таӊһчин правительствин үүлдврин тускар бас күүндвр һарв. 2017 җилд таӊһчин правительствин өмн тәвсн төрмүд хаһлгдсиг А. Орлов темдгләд, алв хуралһн, региона цуг халхин бюджетд алвна оруһин әӊг икдүллһн, региональн эдл-уушин өслт темдглгдв гиҗ таӊһчин Толһач заав. Харһлтын йовудт олн зүсн төрмүд босхгдв, әмтиг үүмүлҗәх төрмүдин тускар ухан-тоолврарнь соньмсв.

«Әрәсән ачта журналист» гидг нериг зүүлһнә туск седвәриг РФ-Президент дөӊнв.  Хальмгин барин көдләчнр урднь «Хальмг Таӊһчин ачта журналист» гидг нер зүүлһлһнә седвәр бас татсн билә, болв терүг урдк һардвр  дөӊнсн уга гиҗ харһлтд орлцачнр келв. «Би эн седвәриг дөӊнҗәнәв. Эн нериг зүүсн улс социальн тетквртә болх зөвтә. Энтн мана региона зөв. Эн төр хаһллһнд би белн бәәнәв»,- гиҗ Алексей Маратович товчлв.

Эн харһлтын хөөн А.Орлов таӊһчин олнд зәӊгллһнә эв-арһсин ах редактормудла селвлцә давулв.