Эндр Хальмг Таӊһчин правительствин Ахлач Игорь Зотов таӊһчин сурһуль-эрдмин учрежденьст шин автобусмудын түлкүр бәрүлҗ өгв. Эн җил Әрәсән правительствин зааврас иштә школьн автобусмудыг шинрүллһнә төлә Минпромторгд федеральн бюджетәс 1,5 миӊһн  көлг хулдҗ авлһнд йилһгдсн билә.

Давсн долан хонгт Ford тамһта 4 микроавтобус Элистин коррекционн школ-интернатд, Зая –Пандитын нертә Хальмг этнокультурн гимназьд, Х.Косиевин нертә Көтчнрә олн профильта гимназьд болн Городовиковск района нег школд йилһгдсн билә. Тер көлгнә түлкүриг Хальмг Таӊһчин Толһач байрин бәәдлд бәрүлҗ өгсмн.

Эндр болхла 7 сурһуль-эрдмин учреждень шин көлгтә болв. ГАЗ болн ГАЗ NEXT тамһта автобусмуд Цаһан Амна санаторн школ-интернатд, Лаганя коррекционн школ-интернатд, Сарпан района Аршаньзельмнә школд, Приютна олн профильта гимназьд, Баһ Дөрвдә района П.Эрдниевин нертә Ик Бухса школд, Хар һазра района Ачнр селәнә болн Ик Буурла школд бәрүлҗ өггдв.

Таӊһчин премьер-министрин темдглсәр, «Школьн автобус» гидг программ ирх җилд цааранднь күцәгдхмн. Таӊһчин сурһуль-эрдмин халх делгрүллһнә төрмүд эрк биш хаһлгдхмн.