Эндр Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов таӊһчин сурһуль-эрдмин учрежденьст шин дөрвн автобусын түлкүр бәрүлҗ өгв. Элстин коррекционн школ-интернат, Зая Пандитын нертә этнокультурн гимназь, Көтчнрә Х.Косиевин нертә олн профильта гимназь болн Городовиковск района нег школ (ода деерән йилһгдәд уга) Ford тамһта автобуста болв.

«Мана таӊһчд  селәд хоорндан зөвәр ууҗм һазрт бәәнә, тегәд көлгнә төр нәрн болна»,- гиҗ таӊһчин Толһач темдглв.

Таӊһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Николай Манцаевин келсәр, «Школын автобус» гидг федеральн программар 2016 җиләс авн мана таӊһч 21 школьн автобус авв. Эн җил Әрәсән правительствин зааврас иштә школмудын автобусмуд шинрүллһнә төлә Минпромторгд 1,5 миӊһн автобус хулдҗ авлһнд мөӊгн йилһгдсн билә. Тиигәд мана таӊһчд эн җил 11 автобус йилһгдв. Удл уга 7 автобус ирхмн, тернь Баһ Дөрвдә, Сарпан, Приютна болн Хар һазрин райодын сурһуль-эрдмин учрежденьст, Цаһан Амн селәнә санаторн школ-интернатд  болн Лаганя коррекционн школ-интернатд өггдхмн.

Көтчнрә гимназин директор Игорь Энеев журналистнрлә байрарн хувалцад, өрәл җилдән эднә учреждень автобус уга билә гив. Урднь бәәсн автобус хуучрад эдлврәс һарсн учрар эдн талдан учрежденьсәс  көлг сурдг бәәсмн. Ода болхла шин автобуста болад, эдн олн зүсн марһаст, керг-үүлдврмүдт йовҗ чадхмн. Тиигәд, ирх җилин эклцәр сурһульчнр Аһш балһснд болх форумд, Элстүр «Номин халхд түрүн ишкдл» гидг  сурһульчнрин конференцд йовхмн.