Эндр, декабрь сарин 21-д, Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов «Информационно-правовое агентство» гидг предприятьд одад, муниципальн автобусмудыг ясллһна туск заавриг ямр кевәр күцәҗәхиг бүрткв.

Хальмг Таӊһчин Толһачин зааврар  ахр цагин эргцд 2 сай 650 миӊһн арслӊ муниципальн автобусмудын яслһнд йилггдсн билә. Тер мөӊгәр автобусмудын эвдрсн тоотнь ясгдад, зииһинь сольв. Ода автобусмуд эдлврт орулхдан белн, эн өдрмүдт 19 автобус балһсна маршрутар һарч йовхмн.

Өгсн даалһврнь сәәнәр күцәгдсиг үзәд, Алексей Орлов җолачнрин җалвар соньмсв, теднь эмәһәд «гем уга» гив. Болв тиигн гихнь эднә җалв 9 миӊһн арслӊ болҗ һарв, тегәд январь сарас авн 50 процентд терүг өөдлүлх кергтә гиҗ А.Орлов дарунь даалһвр өгв.

Шин маршрутын карт тогтасн дааврта улс шоодврла харһад, эн төриг ахр цагин эргцд хаһлх болв. А.Орловин келсәр, муниципальн көлгнә өрәлнь эвдрәд олзлгдҗасн уга. Эн кергт кергтә мөӊг олҗ болхмн билә. Эн төриг хаһлх зөвтә улс көдлмшән эс күцәсн төләдән шоодврла харһхмн гиҗ Толһач темдглв. Ирх җилд дәкәд хөрн шин автобус хулдҗ авгдхмн, ода болхла бәәх көлгн тустаһар олзлгдх зөвтә.

— Энтн шаӊһа муниципальн көлгн болҗана, тегәд хамгин түрүнд хол бәәдг уульнцст, поселкудт автобусмуд күрх зөвтә. Үлгүрнь, Северный, Геологический, дачн  поселкудт, хол микрорайодт, балһсна Өмн болн ар үзгүдт күрдг автобусмудын то икдүлхмн. Ирх җилд КТК маднд хөрн автобус хулдҗ авлһнд дем күргхин тускар үгцвидн, тегәд автопарк шинрүллһнә төр хаһлгдх,- гиҗ Алексей Орлов келв.