Эндр Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов «Ойрад Түмен» олна организацин һардач Жалавын Батсухла болн Моӊһлын Келн-улсин олна телеүзлин режиссер Баатыран Нямхуула харһв.

Ирх җилд мана таӊһчд фольклорн-этнографическ нарт-делкән «Ойрад Түмен»  гидг фестиваль давуллһн зуралгдҗана.

Харһлтын эклцәр таӊһчин Толһач Жалавын Батсухд ханлтан ѳргәд, сойлын делгрллтд орулҗах тәвцинь ѳѳдәнәр үнлв. Таӊһчин һардвр фестиваль давуллһна туст сүв-селвгүдән орулад, терүг бүрдәлһнә туст ахр цагин эргцд шиидврән батлх гиҗ А.Орлов келв.

Жалавын Батсух энүнә седвәриг дѳӊнснд ханлтан ѳргәд, эн фестиваль түрүн болҗ Моӊһлд биш, ах-дүүһинә Хальмгт давулгдхд байрлҗахан медүлв.

Таӊһчин сойлын болн туризмин министр Х.Эльбиковин келсәр, гиичнр 40 серийн «Жаӊһр» фильмин презентац давулв. Келхд, эн фильм цокҗ авлһнд Хальмгин тавн нертә җаӊһрч орлцхмн. Моӊһлын гиичнр «Ойрад Түмен» фестивалиг мана таӊһчд май сард давулхин седвәр татв гиҗ министр зәӊглв.  Ода терүнд орлцх улсин то диглҗ авгдҗана. Шинҗәнә, Китдин, Моӊһлын, Бурятин, Тыван болн Алтайск республикин элчнр ирхмн гиҗ күләгдҗәнә. Эльбиковин келсәр, Моӊһлын хойр аймакин һардачнриг дуудх седвәр бас бәәнә. Эн зунар мана таӊһчин делегац ѳвр Моӊһлд болсн «Ойрад Түмен» фестивальд орлцсн билә. Келхд, 2006 җиләс авн таӊһчин үүдәгч коллективс терүд шунмһаһар орлцҗана.

«Эн фестиваль мана орн-нутгудын, олн әмтнә иньгллт батруллһнд туслх. Нег үлү мадн нег уӊг-тохмта, сойлта, авъяста, амн үгин зѳѳртә улс болҗанавидн. Эн фестиваль  Моӊһлын болн Хальмг Таӊһчин улс дунд тааслт олх гиҗ тоолҗанав»,- гиҗ Алексей Орлов күүндвриг товчлв.

Харһлтд  «Алтн торһн зам» гидг олна организацин һардач Юрий Сангаджиев орлцв.