Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орловин нернд «Лукойл» ПАО-н президент Вагит Алекперовас бичг ирснә тускар таӊһчин һардачин барин цергллт зәӊглҗәнә. Тер бичгт иигҗ келгдҗәнә:

«Хальмг Таӊһчд социальн тѳсвс күцәлһнд дем күргхин тускар сурсн тана бичгт хәрү ѳгчәнәв.

Региона социальн-экономическ делгрлтин туст Хальмг Таӊһчин үүлдвриг компань дѳӊнҗәнә, бичгт заагдсар («О.А. Шунгаеван нертә перинатальн Цутхлӊ»  бюджетн учрежденьд оборудовань, «Таӊһчин бичкдүдин медицинск Цутхлӊ» бюджетн учрежденьд BabyLog 8000 Plus DRAEGER гидг оошкин искуственн вентиляцин аппарат, 2018 җилд 50 җилин ѳѳнән темдглх «СОШ № 4» МБОУ-д ораһинь шинрүллһнд, спортивн залд ясвр келһнд) 27,723 сай арслӊ эн кергт йилһҗ ѳгхдән белн бәәнә.

Хальмг Таӊһч болн «Лукойл» ПАО хоорнд нѳкцлтин бооцан батлгдсн учрар эн кергүдт йилһгдҗәх мѳӊгиг нѳкцлтин бооцана протоколд орулх кергтә гиҗ тоолҗанав.

Цуг энтн региона социальн-экономическ делгрлтд туслх, бизнесин, обществин болн шаӊһа органмудын күцәмҗтә нѳкцлтд туста болх гиҗ ицҗәнәв».