Әрәсән Президент, ОНФ-н лидер Владимир Путин «Иргчүр зѳрсн Әрәсә» гидг  ашлгч «Форум действий» керг-үүлдврт орлцв. ОНФ-н исполкомин һардач Алексей Анисимов болн тѳсвсин зүүцүләчнр ОНФ бүрдәгдсн цагас авн күцәсн тѳсвсин тускар орн-нутгин Президентд келҗ ѳгв.

Тиигәд, Әрәсән орн-нутгин Хүүвин депутат Сергей Боярский «ОНФ-н баһчуд» гидг халхар дѳрвн сарин эргцд олн зүсн тѳсв күцәгдв гив. «Образ будущего страны» гидг Цугәрәсән марһанд 10 миӊһн шаху күн орлцсна тускар келәд, сурһульчнр тѳрскнч седклән медүлсиг темдглв.

В.Путин эрүл-менд харлһна, йиртмҗ харлһна, шаӊһа мѳӊгиг чикәр олзллһиг бүртклһнә халхар күцәгдсн тѳсвс күцәмҗтә болсиг заав.

Эн җил ОНФ-н форумд 4 миӊһн күн орлцв, урднь иим олн күн орлцад уга билә. Эн керг-үүлдврт Хальмг Таӊһчин региональн әӊгин элчнр бас орлцв.  Эннь Санал Порсунков, Владимир Овечкин болн Надежда Ильянова.

— Би эрүл-менд харлһна тѳрәр болсн площадкд орлцлав. Терүнд 2017 җилд кегдсн кѳдлмшин аш диглгдв, Әрәсән Президентин даалһврмуд яһҗ күцәгдснә тускар күүндвр болв. «Народная оценка качества» гидг тѳсвин аш бас диглгдв, регионмудт эмәр тетклһнә тѳр яһҗ хаһлгдҗахин, медицинск туслмҗин чинрин тѳрмүд босхгдв. ОНФ-н эксперт, эрүл-менд харлһна заллтын болн бүрдәмҗин Деед школын һардач Гузель Улумбекован темдглсәр, Хальмг Таӊһч  мана орн-нутгт медицинск дѳӊ күрглһнә чинрәрн сән гисн 10 региона тоод орна. «Эрүл-менд» гидг саӊгин заллтын ахлач Евгений Шевченко болхла мана таӊһчиг эмәр тетклһнә халхар темдглв. Форумин кѳдлмш күцәмҗтә болв гиҗ келх кергтә. ОНФ тогтагдснасн авн кесг туста болн чинртә керг күцәсиг эндр РФ-н Президент темдглв»,- гиҗ Санал Порсунков келв.

Зургнь: kremlin.ru