Городовиковск балһснд шин гермүд эдлврт орулгдв. Эн гермүд ѳнчн болн эк-эцкиннь хәләвр уга үлдсн бичкдүдиг гер-бүүрәр тетклһнә программар тосхгдв. Городовиковск балһснд зурһан күн шин бүүртә болв. Шин гермүдин түлкүриг Хальмг Таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко бәрүлҗ ѳгв. Байрин керг-үүлдврт Хальмг Таӊһчин тосхлтын, кѳлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Наталья Ошланова, таӊһчин сурһуль-эрдмин министр Николай Манцаев, Городовиковск РМО-н толһач Батыр Петров орлцв.

2013 җиләс авн таӊһчин һардвр ѳнчн болн эк-эцкиннь хәләвр уга үлдсн бичкдүдиг гер-бүүрәр тетклһнә тѳриг хаһлҗ, эн халхар  аһу ик кѳдлмш күцәҗәнә. Урднь хѳр һар җилин эргцд эн тѳр хаһлгдҗасн уга билә, льготникүдин тѳлә гермүд тосхгдҗасн уга билә.

Тер мет эн ѳдр Городовиковск балһснд бичкдүдин үүдәлтин Гер секгдв. 1964 җилд тосхгдсн гер таӊһчин эрүл-менд харлһна министерствин медлд бәәсмн, олн җилдән олзлгдҗасн уга билә. Района һардврин нилчәр ода эн муниципалитетин медлд орв. «Доступная среда» программар энд гемтә-шалтгта бичкдүдин тѳлә таал тогтагдв. Эн җил энд капитальн ясвр кегдв, ѳлг-эд хулдҗ авгдв, актов зал кегдв. Ода энд кесг кружок, секц үүлдхмн, ут тоодан 500 күүкн-кѳвүн цаган тустаһар болн сергмҗтәһәр давулҗ чадхмн. Анатолий Козачко Батыр Петровла, Николай Манцаевла болн парламентин депутат Галина Макаренкола хамдан кабинетмүд хәләһәд, багшнрла болн бичкдүдлә күүндв.

Района һардврин келсәр, удл уга ДДТ-н бәәриг икдүллһлһә тѳр хаһлгдхмн, хойрдгч давхрт бас ясвр кегдх. Тер цагт энд кесг шин кружок болн секц үүлдхин тѳлә сән таал тогтагдх.