Москва балһснд ОНФ-н «Иргчүр зөрҗәх Әрәсә» гидг форум болҗана. Эн керг-үүлдврин йовудт зурһан төрәр күүндврмүд давулгдҗана. Теднә негнь «Иргч цагин экологь: бат делгрлт» гиҗ нерәдгдв, терүнд экологин Җилин аш диглгдв. Эн керг-үүлдврт йиртмҗ харлһна үүлдврин, экологин болн көлгн-күчнә төрмүдәр Әрәсән Президентин шишлӊ элч Сергей Иванов орлцв.

Хойр өдртән болҗах форумд ОНФ-н экспертмүд, федеральн йосна органмудын һардачнр, федеральн болн региональн журналистнр цуглрв. «Иргч цагин экономик: цифрин орн-нутг», «Иргч цагин медицин: эрүл-менд», «Иргч цагин сурһуль-эрдм: шин школ», «ОНФ-н баһчуд» болн нань чигн төрәр үүлдҗәх площадкст олн төрәр күүндвр болҗана.

Экологин төрәр болсн площадкин модератор Ольга Тимофееван келсәр, күсдундур җил хооран ОНФ мана орн-нутгт экологин җил давулх седвәрән Президентд медүлсмн. В.Путин терүг дөӊнәд, 2017 җилиг экологин җил гиҗ зарлв. Эн җилин эргцд кесг чинртә төр хаһлгдв, йиртмҗ харлһна закад шинҗлгдв, хог-бог цуглрсн һазрмуд бүрткгдв, ө-шуһу модд хадглгдв гиҗ О.Тимофеева темдглв.

РФ-н Президентин шишлӊ элч С.Иванов җилин аш диглҗ келхләрн Әрәсәд хог-бог эд-бод келһнә промышленность шин отрасль болҗана гив. Эврәннь үгдән Сергей Иванов ОНФ-н үүлдвриг өөдәнәр үнлҗ, эн җил цуг орн-нутгар давулгдсн субботникүдин тускар онц келв. Эн җил экологическ керг-үүлдврмүдт 20 сай шаху күн орлцв, 4 сай күн 50 сай модд суулһв. Эн җил «Генеральная уборка» гидг төсв күцәгдв. Терүнә халхар 85 субъектд хог-богар бузргдсн 16 миӊһн һазр илдкгдв, теднәснь 42 процентнь хурагдв.

Эрүл-менд харлһна төрәр болсн күүндврт әмтиг олн зүсн гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд давуллһнд ик оньг өггдв. 2013 җилд олн әмтнә диспансеризац эклв, 2016 җилд эн керг-үүлдврин түрүн девсӊд 22 сай күн орлцад, эрүл-мендән шинҗлв гиҗ келгдв.

Одахн Әрәсән журналистнрин ниицәнә ахлачин үүлд батлгдсн Владимир Соловьев ОНФ-н исполкомин һардач Алексей Анисимовла «Юӊгад би суӊһврт орлцҗанав» гидг журналистнр дунд болх марһана тускар келв. Келхд, ОНФ җил болһн «Правда и справедливость» гидг марһа давулна, терүнд диилвр бәрсн журналистнр медиафорумд орлцна. А.Анисимовин темдглсәр, терүнд РФ-н Президент Владимир Путин орлцна.