Эндр Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов одахн таӊһчин правительствин негдгч дарукин үүлд батлгдсн Сергей Бадмаевла болн таӊһчин селәнә эдл-ахун министр Баатр Болаевла харһв. Хальмг Таӊһч болн «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» гидг АО-ла (МСП Корпорац) нөкцҗ үүлдхин төр эн харһлтд босхгдв.

Таӊһчин Толһачин темдглсәр, эндр онц эдл-ахуд баһ биш мал бәәнә, харм төрхд эдн шаӊһас дөӊ авхш. Эн корпорацла үүлдхлә, онц эздүдин эдл-ахус шаӊһас мөӊг авч делгрҗ чадхмн. 2018 җилин эклцәр регионд потребкооперацс бүрдәлһнә төсв тохрах кергтә. Эн туст көдлмшиг шунмһадулх кергтә гиҗ таӊһчин  Толһач селәнә эдл-ахун министрт даалһвр өгв.

Баатр Болаевин зәӊглсәр, эндр мана таӊһчд 31 селәнә эдл-ахун кооператив үүлдҗәнә, тер тоод 10 кредитн, 4 эд-бод кедг, 4 мал бордлһна, 13 тетклһнә. МСП Корпорац мана кооперативсиг дөӊнхдән белн бәәнә.

Таӊһчин экономикин, өлг-эдин болн һазрин хәрлцәнә министерствсла хамдан селәнә эдл-ахун министерств ода эн төриг хаһлҗана. Жилин чилгч күртл эдн таӊһчд селәнә эдл-ахун кооперац делгрүллһнә төсв белдх.

Онц эздүдин эдл-ахуст өсксн малыг мал бордлһна площадкд асрхмн, тер цагт шин көдлмшч орм тогтагдхмн. СПОК алвна мөӊгән өгх, терүгәрнь селәнә эдл-уушин производств делгрүлҗ чадхвидн, гиҗ министр келв.

Тер мет эн харһлтд АПК-н делгрлтин, селәнә эдл-ууш хулдҗ, промышленн кемҗәнд терүг тархалһна төрмүд хәләгдв. Хальмг тохма малыг сән үнәр хулдхин тускар бас күүндвр болв. А.Орловин келсәр,ода Элстд ипподромин һәәхүлин залыг таӊһчин медлд орулҗ авлһна төр «Газпромла» хаһлгдҗана. Тер цагт бидн терүнд аукцион давулҗ, малыг бийснь хулдҗ чадхвидн.   Хальмг тохма малыг олзта-орутаһар хулдхин төлә шишлӊ көрӊ  (бирж) тогтах кергтә гиҗ таӊһчин Толһач тоолҗана. Эндр мана малыг Әрәсән кесг регионмудт асрҗана, Якутин селәнә эдл-ахун министерств 500 бод мал хулдҗ авхин туск бооца батлв. Хальмг тохма малыг Казахстан, Туркменистан, Азербайджан орн-нутгуд хулдҗ авхан медүлв. Тегәд мана малын бирж тогталһн эркн чинр зүүҗәнә.