Эндр Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов «Жилин өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһанд «Баһ наста өрк-бүл» гидг номинацд диилвр бәрсн  Наталья болн Руслан Нарин-Шариновихнә өрк-бүллә харһв. Таӊһчин Толһач эднлә болн бичкн Даниэла күүкнлә (отхн София күүкнь бичкдүдин садт) бүләнәр мендләд, Күндллһнә һашг болн Әрәсән сән гисн өрк-бүлмүдин туск дегтр хәләв.

— Би цаһан седкләсн таниг йөрәҗәнәв. Региональн марһанд диилвр бәрәд, тадн Цугәрәсән марһанд мана таӊһчин нер харсх зөв авсн биләт. Бидн баһ наста өрк-бүлмүдиг дөӊнҗ ик оньг өгнәвидн, цааранднь чигн иим өрк-бүлмүд мана таӊһчд олн болхин төлә цугинь кехвидн,- гиҗ Алексей Орлов келв.

Руслан Нарин-Шаринов марһанд белдсн цагт хамдан көдлдг үүрмүднь, үр-иньгүднь, КалмГУ-н үүдәлтин болн оютнрин негдлтс дөӊ-тусан күргсиг темдглв. Тегәд Москвад ик тәәз деер билг-эрдмән үзүлсн цагт эдн сәәхн би биилҗ олна седкл авлв.

«Эн өрк-бүл билгтә, седвәртә, тер төләдән марһана комиссиг дарунь авлв. Келхд, байрин керг-үүлдврт билг-эрдмән үзүлх арһ цуһараднь өггдсн уга»,- гиҗ «Жилин өрк-бүл» марһана бүрдәмҗин комитетин гешүн,  таӊһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Марина Ользятиева темдглв.

Наталья болн Руслан эврәннь өрк-бүлин тускар ахрар келҗ өгв. Эднә ууһн Даниэла күүкн одахн «Маленькая фея» Цугәрәсән марһанд 2-ч орм эзлв,эннь эднд ик байр болв. Наталья КалмГУ-н медлд «Алтн» гидг студь һардна, бичкдүдиг сурһна.

Әрәсән Президент В.Путин нилхд төрлһиг урмдуллһна туст батлсн программсин тускар күүндвр бас һарв. А.Орловин келсәр, мана таӊһчд эн туст бас керг-үүлдврмүд күцәгдх, баһ наста өрк-бүлмүдт дөӊ күрггдх.

Харһлтын чилгчәр Алексей Маратович Даниэлад сәәхн наадһа белглв, дү күүкнднь бас наадһа өгүлв. Нарин-Шариновихнә өрк-бүлд сплит-систем белглв. Тер мет күүкдт таӊһчин Толһачин ёлкд орлцх үрвр кев.