Элст балһсна администрацин толһач Окон Нохашкиев «Лидеры России» Цугәрәсән марһана полуфиналд орсна тускар хотл балһсна барин цергллт зәӊглҗәнә.

Мана хотл балһсна сити-менеджер Әрәсән цуг регионмудын 196 миӊһн орлцачиг ардан үлдәв. Энүнә медрл болн эв-арһ онлайн-тестированя даалһвриг күцәмҗтәһәр күцәхд туслв. Ода болхла хоршасн дамшлтан олзлҗ, билг-эрдмән үзүлҗ,  2700 сән гисн орлцачла марһлдх кергтә. Полуфинал Ростов-на Дону балһснд декабрь сарин 10-13-д болхмн.

Эн марһан октябрь сард эклв. Энтн шин үйин һардачнрин марһан болҗана. Марһаг Әрәсән Президентин администрац болн РАНХиГС-ин государственн залврин Деед школ орн-нутгин һардач В.Путина даалһврар бүрдәҗ давулна. Марһан һурвн девсӊгәр давна. Эн җил энүнд 199 миӊһн күн орлцхар эрлһән орулв. 78 миӊһн күн түрүн һурвн тест күцәһәд, онлайн-тестированя даалһвр күцәв. Тер тоод Окон Нохашкиев чигн бас эн даалһврмуд күцәсмн.

Марһана финалистнр 1 сай арслӊга грант авхмн, терүг цааранднь сурһуль сурхд олзлҗ чадхмн. Марһанд диилвр бәрсн улс җилин эргцд государственн үүлдәчнрин болн нертә компаньсин менеджермүдин консультацс авч, дамшлтан өөдлүлхмн. Үлгүрнь, РФ-н Президентин администрацин һардач Антон Вайно, энүнә дарук Сергей Кириленко, Президентин нөкд Андрей Белоусов, түрүн вице-премьер Игорь Шувалов, РФ-н харслтын министр Сергей Шойгу, РФ-н финансин министр Антон Силуанов, һазадын керг-төрин министр Сергей Лавров болн нань чигн эднлә дамшлтарн хувалцхмн.