Хальмг Таӊһчин улс Әрәсән Президент Владимир Путина һардврт регионд учрсн шинрлтсиг өөдәнәр үнлҗәнә, гиҗ таӊһчин Толһач Алексей Орлов келсиг РИА Новости зәӊглҗәнә.

«Үнәр келхлә, цуһар эн шиидвриг удан күләжәлә. Президентин ормд талдан күүг нам үзҗәхшвидн. Президентин үүлдвриг дөӊнҗәх улсин тоолвр март сарин 18-д иткүлгдх»,- гиҗ таӊһчин Толһач келв.

«Эрк биш, әмтн энүг медҗәнә, үзҗәнә, хамгин һоллгчнь – өөдәнәр үнлҗәнә», -гиҗ А.Орлов немв.

Эндр Әрәсән Президент Владимир Путин Горьковск автомобильн заводын ветеранмудла болн көдләчнрлә болсн харһлтд 2018 җилд Әрәсән Президентин суӊһврт эврә кандидатуран орулҗахан медүлв.