Нег мандатн 7-ч тойгта суӊһврин округар Элст балһсна Хургин тавдгч хуралтын депутатын немр суӊһврт «Негдсн Әрәсә» партин кандидат Санал Годжуровд 2230 күн дууһан өгв. Давсн амрлһна өдр, ноябрь сарин 12-т, суӊһвр болсмн.

Элст балһсна ТИК-ин ахлач Надежда Лиджеева «Теегин зәӊг» интернет- газетд зәӊглсәр, түрүн кесн то-дигәр Санал Годжуров нүүрт йовна, суӊһврт орлцсн улсин 67,45 процентнь энүнд дууһан  өгв. Дарунь Елена Городничая («Справедливая Россия») йовна, энүнд 17,27 процент дууһан өгв, Юлия Бадендаева (эврән бийән йилһсн) – 6,78%? Артем Вышкварок (ЛДПР) – 3,09% авв.

Суӊһврт орлцх улсин  то-дигәс зуг 24,66 процентнь суӊһврт орлцв.