Ноябрь сарин 13-д Хальмг Таӊһчд 110-ч Онц мөрн дивизин санлын өдр түрүн болҗ темдглгдв. Эн өдр нер туурсн дивизин дәәчнрт нерәдгдәд, «Хальмгуд, уралан!» гидг документаль фильм олн әмтнд үзүлгдв. Эн фильмин түүрвәчнь – Арслан Санджиев, операторнь болн монтажин режиссернь – Баатр Батутемиров.

«Родина» гидг амрлһна цутхлӊд 110-ч ОККД-н орлцачнрин элгн-садн, ветеранмуд, фильмин үүдәгч баг, оютнр болн сурһульчнр цуглрв. Хальмг Таӊһчин Толһачин селвгч, таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Константин Кирпилев Алексей Орловин йөрәлин Бичг умшв. Тер мет парламентин депутат Очир Халгаев болн Элст балһсна толһач Вячеслав Намруев керг-үүлдврт орлцачнрт йөрәлин үг келв.

Фильмин хөөн таӊһчин билгтнрин концерт болв. Керг-үүлдврт орлцачнр фильм белдсн үүдәгч багд ханлтан өргәд, Төрскән хортнас харсад, әмнәсн хорсн зөрмг салдсмудын санл мөӊкрүллһнд ик тәвцән орулсиг темдглв. Эн төсвин һардач Арслан Санджиевин тоолврар 110-ч ОККД-н дәәчнрин санлд өдр түрүн болҗ темдглгдсн бийнь өөдән кемҗәнд давулгдв. «Хальмгуд, уралан!» фильм өөрхн иргчд таӊһчин райодар үзүлгдхмн, Интернетд чигн энүг хәләҗ болхмн.