Баһ Дөрвдә района Тундутово селәнд капитальн ясврин хөөн сойлын Гер секгдв. Эн ончта йовдлла бәәрн әмтиг йөрәхәр Хальмг Таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко ирв.

Селәнә социальн халхин тускар мартҗ болшго, Баһ Дөрвдә района һардвр селәнә сойлын Герт ясвр келһнд дөӊ болхиг сурхла, парть эн төриг оньг угаһар үлдәсн уга гиҗ спикер темдглв. Селәнә сойлын Герт ясврин көдлмш келһн «Негдсн Әрәсә» партин төсвин халхар күцәгдв. Эн кергт 1 сай шаху арслӊ болн оборудованяр тетклһнд 200 миӊһн арслӊ йилһдсн билә.

Селәнә Сойлын Герин һардач Ольга Толмачеван темдглсәр, бәәрн әмтнд энтн ончта болн темдгтә йовдл болв. Дарунь таӊһчин парламентин Ахлач Анатолий Козачко, Тундутовск СМО-н толһач Елена Олейникова болн ДК-н директор Ольга Толмачева улан тасм керчв. Селәнә әмтнә байр хувалцхар таӊһчин сойлын болн туризмин министр Хонгор Эльбиков, Баһ Дөрвдә РМО-н толһач Олег Чомподов болн района дәәнә болн күч-көлснә ветеранмудын Советин ахлач Василий Глуходедов ирәд, ончта йовдлла йөрәв.

Сойлын Герин шин тәәз деер «Родные напевы» олн әмтнә ансамблин болн эврә дурар үүлддг артистнр билг-эрдмән үзүлҗ, сәәхн агч белглв.