Хальмг Таӊһч шаӊһа болн муниципальн туслмҗ күрглһнә үүлдвриг өөдән кемҗәнд бүрдәсн регионмудын тоод орв, гиҗ таӊһчин электронн правительствин делгрллтин Заллт (УРЭП) зәӊглв. Эн рейтингиг Әрәсән экономическ делгрллтин министерств эн җилин хойрдгч кварталын үүлдврин ашар тогтав.

Ут тоодан 53 регион МФЦ-н үүлдврин өөдән кемҗә үзүлв.  Эн рейтинг тогталһнд ямаран халхар шаӊһа болн муниципальн туслмҗ  күрггддгнь, ямр кевәр үүлдвр бүрдәгдснь, кедү туслмҗ күрггддгнь учртан авгдсмн. Тер мет шаӊһа туслмҗин чинр үнллһнә информационн-аналитическ систем олзллһн регионд ямр кевәр олзлгдҗахнь хәләгдв.

Келхд, ода деерән мана таӊһчд УРЭП-ин медлд бәәх МФЦ-н ханьд Элст балһснд 2 әӊг болн район болһнд 13 әӊг бәәнә. МФЦ 168 шаӊһа болн муниципальн туслмҗ күргнә. Эн җилин январь сарас авн август сар күртл таӊһчин әмтнд 148638 туслмҗ күрггдв.