Эндр Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов мөрнә спортын делгрлтин төрәр селвлцә давулв. Терүнд мөрнә спортын таӊһчин спортивн школын директор Баатр Будгоряевд сән тохмта эмәлин мөрнә паспорт бәрүлҗ өгв. Селвлцәнд таӊһчин селәнә эдл-ахун министр Баатр Болаев, спортын болн баһчудын политикин министр Дорджи Шикеев орлцв.

Әрәсән- Азербайданск регионмуд хоорндк форумин йовудт Ставрополь балһснд болсн «Южное гостеприимство» гидг  фестивальд Ставропольск крайин губернатор Владимир Влдимиров эн мөриг мана делегацд белглсн билә.

Сән тохмта эмәлин мөрн олн зүсн марһаст диилвр бәрҗ, мана таӊһчд өөдән күцәмҗ авч ирх гиҗ ицҗәхән А.Орлов медүләд, мөрнә спортын школын үүлдврин тускар соньмсв. Б.Будгоряевин келсәр, ода школд 65 шаху күн орна. Харм төрхд, ода деерән мана элчнр Әрәсән марһаст орлцхш. Ода деерән зуг мөрнә спортар бичкдүдиг соньмсулх керг күцәгдҗәнә. Болв эн төрт ик оньг өггдҗәнә. Тиигәд, ирх җилд нег күүкн Әрәсән чемпионатд орлцх чигн биз.

Баатр Болаевин темдглсәр, конноспортивн школын бичкдүд олн зүсн керг-үүлдврмүдт шунмһаһар орлцна.