Хальмг Таӊһчд 21 КФХ грант авхмн гиҗ таӊһчин селәнә эдл-ахун министрин дарук Сергей Антоновин һардврт болсн комиссь шиидв. Эврәннь кергән эклҗәх 17 фермерт болн 4 өрк-бүлин фермд шаӊһас дөӊ күрггдхмн.

Ут тоодан таӊһчин селәнә эдл-ахун министерствд үүлдврән эклҗәх 92 фермер болн 13 КФХ-н һардач шаӊһас дөӊ авх эрлһән орулс билә.