Эндр Хальмгин олн әмтнә артистк, тылын орлцач болн күч-көлснә ветеран Булһн Манджуракова 90 җилин насна өөнән темдглҗәнә. Хотл балһсна администрацин барин цергллтин зәӊглсәр, эндр таӊһчин сойлын министр Хонгр Эльбиков болн Элст балһсна администрацин толһачин дарук Георгий Рубеко Булһн Бюрчеевнаг ончта өөнләнь йөрәв.

Б.Манджуракова Сарпан района Шарнут селәнд төрҗ һарсмн. Агрозоотехническ курс йилһән сәәнәр төгсәһәд, агрономчар экләд көдлсмн. 1949 җилд хәрд һарв, эднә өрк-бүлд күүкн төрҗ һарв.Темдглхәс, Булһн Манджуракова Хальмг телеүзлд түрүн өдрәснь авн көдлсмн. Төрскн Шарнут селәндән «Теегин айс» гидг эврә дурар үүлддг көгжмин-хореографическ коллективд тәвн җилин туршарт солистк болҗ орлцҗ  йовла. Тер мет дөч шаху җилдән билгт «Бамб цецг» ансамблин оркестрин солистк болҗ үүлдҗ йовсмн.

«Бичкнәснь авн энүнә җирһл келн-улсин искусствла бат залһлдата. Билгтә домбрч насн-җирһлиннь туршарт һартан домбр авч, эврәннь билг-эрдмәрн олн әмтиг байрлулҗ йовна. Шинкән зурһан наста болхднь  экнь күүкндән домбр цокдг дасхдг болв. Йистәдән билгтә күүкн олн әмтнә үүдәлтин таӊһчин марһанд орлцсмн. Тер марһанд орлцснь түрүн болҗ тәәз деер һарснь болҗана. Цуг хальмг улс Сиврт туссн цагт билгтә Булһн тенд баһчудын нәәрт домбр цокҗ, билг-эрдмәрн  олн әмтнә оньг авлсмн. Тәвн җилин туршарт Булһн Бюрчеевна Казахстанас нег үр күүкнь белглсн домбриг әрүнәр хадһлҗана. Тер домбртаһан эн кесг һазрт күрв»,- гиҗ барин цергллт зәӊглҗәнә.

Эндр Булһн Бюрчеевна өөрхн элгн-саднаннь килмҗтә хәләврт бәәнә, эдндән нүдн-амн болҗ йовна. Наснь ик болв чигн медәт эндр чигн домбран һартан авч, дуулхдан дурта.