Эндр Элст балһснас хол биш бәәдг Северный поселкд олна дамшлтын эмчин офис байрин бәәдлд секгдв. Элст балһсна поликлиникин 3-ч тойгта олна дамшлтын эмчин офист Салын болн Северный поселкудын, Элеваторин өөр бәәдг гермүдин әмтн эмнлһ авч чадҗана.

Август сард таӊһчин эрүл-менд харлһна министерств болн Элст балһсна администрац хоорнд батлгдсн бооцанас иштә «Эрүл-мендин балһсн» гидг керг-үүлдврмүдин зура тогтагдсн билә. Урднь, эн җилин эклцд, балһсна администрац әмтнд чинртә медицинск туслмҗ күрглһнә туст бәәдл тогталһна туск шиидвр авсн билә. Тегәд Северный поселкд нег герт ясвр келһнд балһсна бюджетәс мөӊгн йилһгдсн билә. Терүнд ясвр кеснә хөөн эн объектиг таӊһчин эрүл-менд харлһна министерствд йилһҗ өгәд, энд эмчин офис секх шиидвр авгдсмн.

Эн офис секлһн «Негдсн Әрәсә» партин «Эрүл-менд иргч» гидг төсвин нег зөрүллтнь болҗана. Эн поселкуд балһснас 5-7 дуунад бәәнә,тегәд тенд бәәдг әмтнд чинртә медицинск туслмҗ күргхин төлә энд эмчин офис секлһн ик чинр зүүҗәнә. Ода эн поселкудт бәәдг 523 күн эмчин сүв-селвг авч, эрүл-мендән шинҗлҗ чадҗана.

Офис секлһнд Хальмг Таӊһчин правительствин Ахлачин дарук Мерген Бадма-Гаряев, таӊһчин эрүл-менд харлһна министр Руслан Нагаев, Элст балһсна администрацин толһачин дарук Галина Васькина болн Элст балһсна Хургин Ахлачин дарук Сергей Сухинин орлцв.