Сентябрь сарин 16-д мана таӊһчин хотл Элст балһсн 152 җилин өөнән темдглхмн. Балһсна әмтнә болн гиичнрин төлә соньн программ белдгдсн бәәнә. «Пагода Семи Дней» цутхлӊ талвӊд байрин хург болхмн, балһсна һарсн өдрт нерәдгдсн керг-үүлдвр дааврта һардачнрин йөрәлин үгмүдәр секгдхмн.

Эн өдр бичкдүдин төлә «Мини Элст – мини байр» гидг байр, «Иньгллтин балһсн» гидг олн келн-улсин нәр, ке-сәәхн карнавал болн нань чигн керг-үүлдврмүд болхмн. Сән авъяст тохрсар, хотл балһсна өдрлә өрк-бүлән өндәлһҗәх баһчудыг онц кевәр йөрәхмн. А.Пушкинә нертә скверт дегтрмүдин һәәхүл болн ретро-дискотек болхмн гиҗ зуралгдҗана. Балһсна цутхлӊд, Арбатын аллейд, «Дурта балһсндан» гидг баһчудын фестивальд уйн наста билгтнрин концерт давулгдхмн. Эн өдр таӊһчин райодын селәнә эдл-ахус болн фермермүд яарм бүрдәжәнә, тегәд энд килвр мах, темс, зер-земш болн нань чигн хот-хол хулдҗ авч болҗана.

Асхар «Дурта балһсм, һарсн өдрләчн йөрәҗәнәв!» гидг байрин концерт болхмн. Балһсна коллективс билг-эрдмән үзүлҗ, олн әмтнд сергмҗ үүдәх. Бас тер мет эн концертд «Банд’Эрос» гидг нертә баг орлцад,балһсна әмтиг йөрәхмн. Концертин чилгчәр ке-сәәхн салют болхмн.