Сентябрь сарин 10-д Әрәсәд 82 регионд негдсн суӊһврин өдр болв. Хальмг Таӊһчд эн өдр муниципальн органмудт суӊһвр давулгдв. Эн өдр Лаганя болн Сарпан райодын муниципальн бүрдәцсин депутатнрин Хургин суӊһвр болсн билә. Келхд, урдаснь Элст балһсна Хургин депутатнрин немр суӊһвр давулгдх бәәсмн. Болв суӊһвр болх өдрәс долан хонг урд 7-ч нег мандатн суӊһврин округин депутатын суӊһвр ноябрь сарин 12-т болхмн гисн шиидвр авгдв.

Сарпан района территориальн суӊһврин комиссин ахлач Елена Шевченкон зәӊглсәр, давсн амрлһна өдрәр болсн суӊһврт 4-ч хуралтын района Хургин депутатын суӊһврт 1-ч тойгта Дорд үзгин нег мандатн суӊһврин округд депутатыг суӊһҗ авх зөвтә бәәсмн. ТИК һурвн кандидатыг батлсн билә, эннь Сарпан района электрическ сетьмүдин һардач Алексей Манджиев («Негдсн Әрәсә» парть), арһлачнр Геннадий Храмов (ЛДПР) болн Валентина Каткаева (эврән бийән йилһв). Е.Шевченкон темдглсәр, районд суӊһвр давв гиҗ тоолҗ болҗана, суӊһврт орлцх улсас 34,6 процентнь орлцв. Бәәрн әмтн федеральн болн региональн суӊһврт шунмһаһар орлцна, муниципальн суӊһврт әмтнә шунлт баһрна. Болв тер бийнь суӊһвр өөдән кемҗәнд дигтә-даратаһар давв. Суӊһврин аш «Сарпинские вести» газетд хөөннь барлгдхмн, Ода деерән «Негдсн Әрәсә» партин кандидат А.Манджиев нүүрт йовна. Эн кандидатд суӊһврт орлцсн улсин 76,7 процент дууһан өгв.  В.Каткаева 15,1 процент авв, Г.Хромовд болхла 7,1 процент күртв.

Таӊһчин Избирком «Теегин зәӊг» газетд зәӊглсәр, Лаганя районд бәәрн хургин 3-ч тойгта нег мандатн округд депутатын суӊһвр болв. Энд суӊһврт хойр кандидат орлцв, эннь «Негдсн Әрәсә» партин кандидат «Сантехстрой» ООО-н генеральн директор Владимир Надбитов болн КПРФ-ин элч АПК-н делгрлтин заллтын ах специалист Эрдни-Горя Болдырев. ЛДПР-ин кандидат Александр Сангаджи-Горяев август сарин 4-д цааранднь суӊһврт орлцшгоһан медүлв. Түрүн кесн то-дигәр В.Надбитов нүүрт йовна, энүнд 52,36 процент дууһан өгв. Келхд, Э.Г.Болдырев зуг тавн процентд энүнд шүүгдв.

Таӊһчин суӊһврин комиссьт темдглсәр, суӊһвр дигтә-даратаһар давв, комиссьмүдин халхар нег чигн бичг орҗ ирсн уга. Суӊһврин участкудт протоколмуд тогталһнд QR-код технологь болн терүг ГАС «Выборы» эв-арһар дигллһн олзлгдв.