Сентябрь сарин 14-16-д Хальмг Таӊһчд «Вместе –ярче» гидг Цугәрәсән фестивалин медлд байрин керг-үүлдврмүд болхмн. Таӊһчин жилищн-коммунальн эдл-ахун болн энергетикин министерствин зәӊглсәр, эн керг-үүлдврмүд Элст балһсна өдрт нерәдгдхмн.

Сентябрь сарин 14-д 11 часла «Сергий Радонежскийин нертә Орс келн-улсин гимназь» МБУ-д «Урок энергосбережения» гидг кичәл болхмн. Терүнд электрокүчиг әрүнәр олзллһна, олн зүсн техникин прибормуд чикәр шүүҗ авлһна, электрокүчиг әрүнәр олзлдг шамин олз-тусин тускар сурһульчнрт цәәлһҗ өггдхмн. Презентацин дару сурһульчнр «ЖЭКА» гидг наадн-марһанд орлцҗ чадхмн.

Сентябрь сарин 16-д фестивалин керг-үүлдврмүд балһсна цутхлӊ талвӊд давулгдхмн. Эн өдр бичкдүд асфальт деер зургуд зурхмн, баһчуд флешмобд орлцхмн. «Экодом08» ООО эврә һәәхүл олна оньгт тусхахмн. Бас тер мет эн өдр «Энергосбережение и электробезопасность» гидг керг-үүлдвр бүрдәгдхмн. Терүнд бийән саглулҗ чикәр бәрлһнә төрәр видеоролик үзүлхмн, олн зүсн полиграфическ һарцс түгәгдҗ өггдхмн. «Энергосбережение и газ» гидг талвӊд «Газпром газораспределение Элиста» АО-н специалистнр газин оборудовань болн счетчикүд олзта-тустаһар олзллһна, чик прибормуд хулдҗ авлһна тускар цәәлһҗ өгхмн. Эн өдр асхар «Энергосбережение и экология начинается с меня» гидг акц болхмн. Эн керг-үүлдврт күн болһн орлцҗ, электрокүчиг гертән болн көдлмштән әрүнәр олзлхин тускар сүв-селвгән өгч, ухан-тоолврарн хувалцҗ  чадҗана.

Фестивалин ашт нерәдгдсн керг-үүлдвр таӊһчин правительствин сүүрин залд байрин концертәр эклхмн. Элст балһсна болн райодын билгтнр эн концертд орлцҗ, билг-эрдмән үзүлхмн. Фестивалин керг-үүлдврмүдт болн марһаст ончрсн улс концертин йовудт ачлгдҗ, онц белгүдәр темдглгдх.