Райодын АПК-н делгрлтин заллтсин то-дигәр олна малд үвлин кемд кергтә шүрүн хотын 90 процентнь белн бәәнә. Таӊһчин цуг эдл-ахусар 474 миӊһн тонн шүрүн хот белдгдв. Тер тоод 176,3 миӊһн тонн ѳвсн, 99,3 миӊһн тонн солом болн  26,9 миӊһн тонн буудя белдгдв. Тер мет 198,4 миӊһн тонн ѳвсн хулдҗ авгдв.

2017-2018 җилмүдин үвлин кемд олна малд 800,8 миӊһн тонн шүрүн хот керглгдҗәнә. Давсн җилин 242,8 миӊһн тонн хотын үлдл тоод авгдсна хѳѳн, дәкәд 535,5 миӊһн тонн белдх кергтә болҗана.

Таӊһчин селәнә эдл-ахун министерствин зәӊглсәр, Яшкулин района «Кировский» ПЗ-д услврин участкд ѳвс сәәнәр белдҗәнә. Шаӊһа дѳӊгәр мелиорацин делгрлтин программар шишлӊ оборудовань хулдҗ авгдсн учрар энд сән ѳвсн урһҗана.