Сентябрь сарин 30-д Яшкуль селәнә ипподромд мөрнә урлдан болхмн. Эн керг-үүлдвр Яшкулин района 60 җилин өөнд болн хальмг улсин авъясмуд болн авг-бәрц батруллһнд нерәдгдхмн. Района администрац зәӊглсәр, мөрнә урлдана һол мөрәд «Лада-Гранта» гиигн көлгн зарлгдҗана.

Эн өдр болх марһанд района учрежденьсин болн селәдин муниципальн бүрдәцсин командс орлцхмн. Тер мет талдан райодын командс болн бәәрн әмтн орлцҗ чадҗана.

«Афшал» гидг ООО, КФХ-с, «Яшкульское ДУ-1», «Улан хөөч» ОАО ПЗ, 28-ч Әәрмин нертә ОАО ПКЗ  мөрнә урлда давуллһнд демән күргв. Яшкулин РМО Бадма Озаевин нертә Кубок болн мөрә зарлв. Озаевихнә өрк-бүл бас эврә белг белглхмн гиҗ района администрац зәӊглв.

Района әмтиг болн гиичнриг бәәрн билгтнр билг-эрдмәрн байрлулхмн. Эн өдр келн-улсин бөк бәрлдән бас давулгдхмн. Района өөнин байр сергмҗтә болн өргмҗтә болхнь маһд уга.