Хальмг Таӊһчд удл уга 10-12 болн 13-20 ормта арвн негн школьн автобус йилһгдхмн. Энүнә тускар Әрәсән правительствин Ахлач Д.Медведев заавр батлсн бәәнә.

Әрәсән правительствин шишлӊ саӊгас РФ-н промышленностин болн хулд-гүүлгәнә министерствд 3 җува арслӊ йилһв. Эн мөӊгн школьн автобусмуд хулдҗ авлһнд болн тедниг регионмудт күрглһнд олзлгдх зөвтә. Ут тоодан эн җил 77 регионд 1549 школьн автобус йилһгдхмн.

Бас тер мет Әрәсән правительствин зааврас иштә мана таӊһчд «б» классин түргн дөӊ күрглһнә 10 көлгн йилһгдҗәнә. Эн җил ут тоодан 75 субъектд 1150 медицинск көлгн йилһгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Эн кергт правительствин шишлӊ саӊгас Минпромторгд бас 3 җува арслӊ  йилһгдв.