Сентябрь сарин 18-д Элстд хальмг тохма мал асрачнрин Келн-улсин Ассоциацин VIII съезд болхмн. Эн чинртә керг-үүлдврт Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствин, региональн профильн министерствсин, нүүрлгч номин учрежденьсин һардачнр болн специалистнр, ЮФО-н, Ар Кавказин болн Приволжск федеральн округудын селәнә эдл-ахун организацсин элчнр орлцхмн. Цуһар эдн хальмг тохма мал асрлһна халхар үүлдҗәнә.

Таӊһчин селәнә эдл-ахун министерств «Теегин зәӊг» газетд зәӊглсәр, эн өдрин түрүн өрәлд пленарн сүүр болхмн, үдин хөөн болхла съездд орлцачнр Ик Буурла района «Будда» КФХ-д  хальмг тохма мал асрлһна дамшлтла таньлдхмн. Эн эдл-аху хальмг тохма мал асрлһна халхар нүүрлгч эдл-ахусин тоод йовна.