Эндр Элстд Н.Пальмовин нертә Келн-улсин музейин болн «Старая Сарепта» тууҗин-этнографическ болн архитектурн музей-заповедникин седвәрәр «Нег теӊгр дор» гидг хамцу һәәхүл секгдв.

Һәәхүл секлһнд таӊһчин сойлын болн туризмин министерствин көдләчнр, парламентин, олна җисәнә, келн-улсин организацсин элчнр орлцв. Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орловин илгәсн йөрәлин бичгиг олнд умшҗ өггдв. Хальмг Таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Николай Нуров болн таӊһчин сойлын министрин дарук Галина Бадаева залд цуглрсн улсиг бас йөрәһәд, эн һәәхүл таӊһчин сойлын җирһлд ончта йовдл болҗахиг темдглв.

Эн һәәхүлд Сарептад бәәсн гернгутермүдин бәәдл-җирһлин, эднә мессионерск үүлдврин туск 160 экспонат олна оньгт тусхагдҗана.

-Мана хойр музей олн җилдән хамцу үүлдҗәнә, мадн хоорнд иньгллтин залмҗ батрв. Эн һәәхүл гернгутермүдин тускар медүлҗәнә. Келхд,эдн хальмгудын төлә нааран ирсмн, тегәд Сарепта болн хальмг улс бат залһлдата,- гиҗ «Старая Сарепта» музей-заповедникин директор Александр Баженов келв.

Келн-улсин музейин директор Ирина Мучаеван темдглсәр, «Бидн – нег өрк-бүл» гидг керг-үүлдвр болн «Нег теӊгр дор» гидг һәәхүл олн-әмтнә ниицлт  мана орн-нутгин күчн болҗана.

Һәәхүл секлһнд нерәдгдсн байрин керг-үүлдврт «Тюльпанчик» бииһин ансамблин уйн наста биичнр билг-эрдмән үзүлв. Дарунь залд цуглрсн улсин төлә түрүн экскурсь болв. «Старая Сарпета» музей-заповедникин көдләч Юлия Красноглазова һәәхүлин экспонатмудын тускар соньн кевәр келҗ өгв.